Bursa Haber – Bursa Haberleri

Tütünle mücadelede yeni yöntemler: Sigarayı bırakanın sigorta primleri düşürülecek

Tütünle mücadelede, “Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2019-2023)” ile yeni yol haritası hazırlandı.

Tütünle mücadelede yeni yöntemler: Sigarayı bırakanın sigorta primleri düşürülecek

Türkiye’de kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmaya başlandığı 19 Temmuz 2009’dan bu yana önemli çalışmalar hayata geçirildi. “Dumansız Hava Sahası” uygulamaları ile tütünle mücadelede önemli mesafe alınırken yeni dönemde de tütünle mücadelede mevzuat değişiklikleri, dumansız hava sahasının genişletilmesi, tütün satışının 21 yaşının altındakilere yapılamaması, sigara içilmesi yasak kapalı alanlara yönelik denetimlerin artırılması, sigara kullanmayan personele pozitif ayrımcılık uygulamaları gibi birçok düzenleme yapılacak.

Tütün kullanımının daha da azaltılabilmesi, başta çocuk ve gençlerin bu ürünlerden uzak kalmasını sağlayabilmek ve bunun sürdürülebilirliğine olanak sağlamak amacıyla, “Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023” eylem planı tamamlandı.

Tütünle mücadele kapsamında, yeni dönemde hayata geçirilecek uygulamalarla tu¨tu¨n üru¨nlerine talep, ulaşılabilirlik azaltılacak ve tütün kontrolünde koordinasyon izleme ve değerlendirme yapılacak.

– “Sigarasız Kurum” uygulaması teşvik edilecek

Egˆitim mu¨fredatında mu¨mku¨n oldugˆunca tu¨tu¨n u¨ru¨nleri kullanımının zararları konusunda farkındalıgˆı artırıcı o¨rnekler yer alacak.

3-6 yas¸, 7-12 yas¸ ve 13-15 yas¸ grubuna yönelik mevcut animasyon ve c¸izgi filmlerde, çocukların akranlarına gerektigˆinde “Hayır” diyebilme davranıs¸ının gelis¸tirilmesine yo¨nelik o¨rtu¨lu¨ senaryolar oluşturulacak.

Egˆitim ve sagˆlık kurumları bas¸ta olmak u¨zere bu¨tu¨n kurumlarda “Sigarasız Kurum” uygulaması teşvik edilecek.

Dizi, film, tiyatro senarist ve yo¨netmenleriyle yazılı ve go¨rsel basın mensuplarına yo¨nelik egˆitim, farkındalık ve sertifika programları oluşturulacak. Dizi, film, sinema, tiyatro ve c¸ocuklara yo¨nelik yapımlarda, tu¨tu¨n u¨ru¨nlerinin zararları ve pasif etkilenim hakkında mesajların verilmesi ic¸in tes¸vik mekanizması gelis¸tirilecek.

Sosyal medyada sıkc¸a yer alan kis¸ilerle rol model olan kis¸ilerin, tu¨tu¨n u¨ru¨nleri kullanımının zararları ve pasif etkilenim konusunda destek olmalarına yo¨nelik egˆitim, farkındalık ve sertifika programları yapılacak.

Hedef kitle tarafından kullanılan sosyal agˆ siteleri, en c¸ok ziyaret edilen web siteleri ve en c¸ok izlenen videoların ac¸ılıs¸ anına veya ic¸erisine, konu ile ilgili hazırlanan go¨rsellerin ve videoların yer aldıgˆı pop-up s¸eklinde tamamı izlenmeden gec¸ilemeyen ac¸ılır pencereler ve banner yerles¸tirilecek.

GSM operato¨rleri aracılıgˆıyla tu¨tu¨n u¨ru¨nlerinin zararları ve pasif etkilenim hakkında kis¸ilere bilgilendirici SMS’ler atılacak.

– Sigarayı bırakanın sigorta pirimleri düşürülecek

Sigara bırakma hizmetlerinin güçlendirilmesi kapsamında aile sagˆlıgˆı merkezlerinde sigara bırakma hizmetleri sunulacak. Ayrıca sigara bırakma polikliniklerindeki farmakolojik tedavilerin su¨rekliligˆi sagˆlanacak. Sigara bagˆımlılıgˆı tedavi hizmetleri, Sagˆlık Uygulama Tebligˆi (SUT) kapsamına alınacak.

Sigarayı bırakmanın tes¸vik edilmesi amacıyla “bırak kazan” kampanyaları du¨zenlenecek, sigara kullanmayan personele yo¨nelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata gec¸irilecek. Bu kapsamda, mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl ic¸in 7 gu¨n fazladan yıllık izin hakkı tanınması, sigorta primlerinin du¨s¸u¨ru¨lmesi, hic¸bir c¸alıs¸anın sigara ic¸medigˆi sigarasız is¸letmeler ic¸in vergi indirimi uygulaması, c¸ocuk ve aile yardımı tutarlarının arttırılması gibi teşvik edici düzenlemeler söz konusu olabilecek.

Evlenmek ic¸in mu¨racaat etmis¸ sigara kullanan c¸iftlerin sigara bırakma motivasyonunu artırmaya yo¨nelik yeni du¨zenlemeler ve uygulamaların hayata gec¸irilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, sigarayı bırakma poliklinigˆine mu¨racaat etme zorunlulugˆu, u¨cretsiz ilac¸ ve bant destegˆi sagˆlanması söz konusu olabilecek.

– Dumansız hava sahasının kapsamı genişletilecek

Dumansız hava sahası uygulamasının kapsamının genis¸letilmesi amacıyla da çalışmalar yapılacak. Bu doğrultuda AVM, havaalanı, kamu binaları gibi yogˆun olarak kullanılan yerlerin giris¸ ve c¸ıkıs¸ kapılarının o¨nlerinde, tu¨tu¨n u¨ru¨nu¨ kullanımının o¨nlenmesine yo¨nelik oluşturulan “dumansız alan” tanımı kanunla gu¨c¸lendirilecek.

C¸ocuk parkları ve yu¨ru¨yu¨s¸ yolu gibi spor ic¸in ayrılmıs¸ alanlar ile ibadethanelerin ac¸ık alanlarında tu¨tu¨n u¨ru¨nu¨ kullanımının o¨nlenmesine yo¨nelik yasal du¨zenleme yapılacak.

Hastanelerin, restoran, kafe ve digˆer is¸letmelerin, u¨niversite kampu¨slerinin, havuz ve plajların ac¸ık alanlarında tu¨tu¨n u¨ru¨nu¨ kullanımını kısıtlamaya yo¨nelik du¨zenlemeler hayata geçirilecek.

Kamu kurum ve kurulus¸larında ihlale rastlanması halinde ihlalin yas¸andıgˆı birimin amirine mu¨eyyide uygulanmasına yo¨nelik yasal du¨zenleme yapılacak. Kapalı alan tanımının uluslararası standartlar dikkate alınarak genis¸letilmesine yo¨nelik kanunda değişikliğe gidilecek.

– Düz paket uygulamasına geçilecek

Reklam, promosyon ve sponsorlugˆun önlenmesi amacıyla tek tip du¨z paket uygulamasına gec¸ilmesine yo¨nelik mevzuat degˆis¸ikligˆi yapılacak. Taslak mevzuat hazırlanmasının ardından uygulamaya 2019’da geçilmesi öngörülüyor.

Resimli sagˆlık uyarı kataloğunun periyodik olarak degˆis¸tirilmesine yo¨nelik mevzuat du¨zenlemesi yapılacak ve Türkiye’ye özgü resimli sagˆlık uyarısı ars¸ivi olus¸turulacak.

Satıs¸ noktalarındaki her tu¨rlu¨ reklam promosyon ve sponsorluk faaliyetlerinin o¨nlenmesi için tu¨tu¨n u¨ru¨nu¨ satıs¸ ve sunumuna saat ve gu¨n sınırlaması getirilecek.

Sagˆlık, egˆitim ve o¨gˆretim, ku¨ltu¨r ve spor hizmeti verilen yerler ile ac¸ık alkollu¨ ic¸ki satıs¸ı veya sunumu yapılan yerlerde tu¨tu¨n u¨ru¨nlerinin satıs¸ının ve sunumunun yapılamaması ile ilgili mevzuat du¨zenlenecek.

– “Tu¨tu¨n u¨ru¨nu¨ satıs¸ı için alt sınır 21 yas¸ olacak”

Elektronik sigara gibi Türkiye’de ruhsatlandırılmamıs¸ tu¨m tu¨tu¨n u¨ru¨nu¨ ve taklit eder tarzdaki u¨ru¨nlerin, u¨lkeye giris¸i, satıs¸ı ve kullanımının o¨nlenmesi için de faaliyeteler yürütülecek.

18 yas¸ını doldurmamıs¸ bireylere tu¨tu¨n u¨ru¨nlerinin satıs¸, dagˆıtım ve sunumunu yasaklayan mevcut yasal du¨zenlemeye, uyumun denetlenmesi ve uymayanlara caydırıcı nitelikte cezai mu¨eyyideler uygulanacak. Ayrıca, 18 yas¸ını doldurmayanlara tu¨tu¨n u¨ru¨nlerinin satıs¸ ve dagˆıtımını yasaklayan mevcut yasal du¨zenlemenin kapsamı genis¸letilerek tu¨tu¨n u¨ru¨nu¨ satıs¸ı için alt sınır 21 yas¸a çıkarılacak.

Tütün ürünlerinin perakende satışı veya nargilelik tütün ürünü sunumu yapılan iş yerlerinin, örgün eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 500 metre uzaklıkta olması zorunluğu getirilecek.

– “Yeni vergi sistemi hayata geçirilecek”

Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin politika paketi niteligˆinde önerilen önlemler içinde yer alan tu¨tu¨n u¨ru¨nlerindeki vergilerin artırılmasına ilişkin düzenlemenin öngörüldüğü eylem planı kapsamında, ulusal politikalarla uyumlu vergi ve fiyat politikası belirlenecek.

Bu kapsamda, vergi tutarlarının kis¸i bas¸ı yurt ic¸i hasıla oranları ile asgari u¨cretteki artıs¸lar go¨z o¨nu¨nde bulundurularak arttırılması, vergi tutarlarının en az nihai go¨stergelerdeki hedeflere ulas¸ılabilecek du¨zeyde yükseltilmesi sağlanacak. Bu yıl içinde sigara fiyatlarının özellikle çocuk ve gençlerin ulaşabilirliğini azaltacak ölçüde artırılabilmesi için mevcut sistem gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği taslağı hazırlanacak.

Otomatik fiyat gu¨ncelleme mekanizması, tu¨tu¨n u¨ru¨nlerinin fiyatlarının satın alma gu¨cu¨nu¨n u¨stu¨nde artmasını sagˆlayacak s¸ekilde su¨rdu¨ru¨lecek. Tu¨tu¨n mamullerinden alınan O¨TV tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında artırılmasına devam edilecek. Uc¸ları ac¸ık purolar ve sigarillolarda uygulanan vergi oranları, sigaralara uygulanan vergi oranları ile aynı du¨zeye getirilecek.

Ayrıca, tu¨tu¨n mamullerinin u¨retim, ithalat, satıs¸ ve sunumundan gelir elde edenlerin o¨deyecekleri vergi tutarlarının artırılması kapsamında, ithal tu¨tu¨nden alınan vergi oranları yükseltilecek. Bu yıl içinde ithal tütünden alınacak yeni bir vergi sistemi için gerekli taslak mevzuat hazırlanacak ve 2019’da ilgili mevzuat hayata geçirilecek.

– Tüp bebek tedavisinde sigara içmeme şartı

Sigara bayileri, nargile kafeler gibi tu¨tu¨n ve tu¨tu¨n mamulu¨ satıs¸ veya sunumu yapan kis¸i ve kurulus¸lardan, O¨TV ve KDV gibi vergilere ilave olarak alınacak tu¨tu¨n mamulu¨ tedarikc¸ilerine o¨dedikleri fatura tutarının belli bir miktarının, tu¨tu¨nle mu¨cadele c¸alıs¸malarında kullanılmak u¨zere genel bu¨tc¸ede yeni bir vergi olarak tanımlanması sağlanacak.

Özel gruplarda sigara bırakma motivasyonunun harekete geçirilmesi ve bırakma destegˆinin verilmesi için gebelere, 18 yas¸ altı gençlere ve kronik hastalıgˆı olanlara yönelik özel sigara bırakma hizmeti planlanacak.

Tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında kars¸ılanabilmesi için anne ve baba adayının sigara kullanmaması s¸artı getirilebilecek.

(AA)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ