Bursa Haber – Bursa Haberleri

14 Teklif Meclis’te kabul edildi

En düşük yaşlılık ve malullük aylığı bin lira olacak. Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerinden ÖTV alınmayacak.

14 Teklif Meclis’te kabul edildi

w3e

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin 14 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda “temel kanun” olarak ele alınan teklifin görüşmelerine 30. maddeden başlandı.

ÇAY VE ÇAY ÜRÜNLERİ

Bu bölümde yer alarak kabul edilen maddelere göre, Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden yapacakları alımlar, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olacak.

MAL VE HİZMET ALIMLARI

Cumhurbaşkanınca belirlenen, Türkiye tarafından düzenlenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak sorumlu idarece yapılacak mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacak.

Belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesi için en az 1 yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar korunması zorunlu olacak.

Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirmeye Kamu İhale Kurumu yetkili olacak.

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER

Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme belgeleri, belge sahipleri tarafından ve bunların bünyesinde bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılabilecek. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi halinde yurt dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belge sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat vermesi zorunlu olacak.

Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecekiş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yöneliksınırlamalar getirmeye Kamu İhale Kurumu yetkili olacak.

İHALE DÜZENLEMELERİ HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenenbelgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerdensadece iş bitirme belgeleri, belge sahipleri tarafından ve bunların bünyesindebulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisindekullanılabilecek. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi halinde yurtdışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belgesahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat vermesizorunlu olacak.

31 Ağustos 2018’den önce ihalesi yapılan ve bu düzenlemenin yürürlüğegirdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarındabeklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiğitarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurmasıkaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak feshedilip tasfiyeedilebilecek veya devredilebilecek.

Bu kapsamda devredilen sözleşmeler ile bu kapsama girmekle birliktedevredilmeyen sözleşmelerde bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkinkısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüalınarak, idare tarafından süre uzatılabilecek. Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi itibariyle aranacak, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlaruygulanmayacak. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicininteminatı iade edilecek.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veyadevredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadargerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebindebulunamayacak. Yüklenici, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ileyapı güvenliğine yönelik tedbirleri alacak.

Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan varlıkkiralama şirketleri, kendilerine devredilen varlıkların, ihraç amacına uygunolarak değerlendirilmesini teminen bu düzenleme kapsamında sayılan varlıklarıyüklenici sıfatıyla inşa ettirebilecek, alt yükleniciler ile inşa anlaşmasıyapabilecek, bu varlıklara ilişkin imtiyaz haklarını devralabilecek, buvarlıkları geliştirebilecek,yönetici sıfatıyla yönetebilecek ve söz konusuvarlıkları devralmış oldukları veya diğer kurum ve kuruluşlara devredebilecek.

YABANCI BANKNOTLAR MERKEZ BANKASINA GÖNDERİLECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşan konvertibl olmayan yabancıbanknotlar Merkez Bankasına, madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası GenelMüdürlüğüne haftalık dönemler itibarıyla gönderilecek. Merkez Bankası ileDarphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu paralarla ilgili her türlütasarrufta bulunabilecek.

ŞALGAM SUYU, İÇME SÜTLERİ VE BEBEK VE DEVAM SÜTLERİNDEN ÖTV ALINMAYACAK

Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili vearomalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslimedilen şalgam suları, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek vedevam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDVbakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Daha önceyapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan, varsa açılmış davalardanferagat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek,tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

MALULLÜK VE YAŞLILIK AYLIKLARI BİN LİRADAN AZ OLAMAYACAK

Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocuklarıile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılansigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigortaşirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsaların sandık statülerine tabipersonel için verilen teşvik uygulaması kaldırılacak.

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ayitibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın haksahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından azolamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardandüşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenliksözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.

Teklifin 43. maddesinin kabul edilmesinin ardından verilen aradansonra komisyonun yerinde olmaması üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar,birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ